COOKIES POLICY

PRESIDENT HOTEL AND TOWER COMPANY LIMITED

1. What is Cookies?

Cookies are small text files that are stored onto your terminal equipment (computer or mobile device) when you visit certain websites. Cookies are widely used by website in order to make their websites work, or to work more efficiently.

2. Use of Cookies

We will use cookies for following purpose:

•   To help remember information about your browser and settings. and help you to access the website services continuously and increase the experience and satisfaction of using the service.

•   To help assess the performance and results of the website service that is not working well and should be improved.

•   To collect and analyze information about your visits and use of the website services. to make us understand what people are interested in.

•   To give you more satisfaction when using our website.

3. What Cookies do we use?

We will use cookies when you visit our website. The use of our cookies can be categorized according to the type of use as follows:

3.1 Strictly Necessary Cookies

This type of cookie is strictly necessary to make the website functions properly and safely, allow you to use the website, enable you to log in, verify your identity etc. You cannot disable the use of this type of cookie via our website.

3.2 Targeting Cookies

These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

3.3 Functional Cookies

This type of cookie helps to remember the computer or electronic data you use to visit the website, your registration or log in information, settings or options you have previously selected on the website, such as the language displayed on the website and shipping address. You will be able to use the website more conveniently without needing to provide information or reset every time you use the website. If you do not allow us to use these of cookies, you may not be able to use the website easily and not efficiently.

4. Cookie Disabling Method

You can set cookies by enabling / disabling each type of cookie except for Strictly Necessary Cookies. Setting can adjust by cookie setting button or setting in your web browser at any time.

5. Links to Third Party Websites

On our website, there may be links to third-party websites or social media. Content or videos from social media sources such as YouTube or Facebook may also be embedded, which will allow you to access content and interact with others on social media from our website. Third-party media will set their own cookies.

We cannot control or be responsible for those cookies. You are also encouraged to read and review their cookies notice.

6. Change to Cookie Notice

To keep up with changing legislation and best practice, we may revise this Cookie Notice at any time with notice by posting a revised version on this Website.  So please check back periodically so that you are aware of any changes.

ประกาศเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของบริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด  (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงจัดทำประกาศเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลคุกกี้ของบริษัท

1. คุกกี้คืออะไร

“คุกกี้” หมายถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัท ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้บริษัทเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร

2.4 เพื่อให้บริษัทได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถสื่อสารบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

ในกรณีท่านไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์บริษัท

3. ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

บริษัทจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

 3.1 คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทได้

3.2 คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

3.3 คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

4.วิธีปิดคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

6.การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท ปัจจุบันนโยบายถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565