Customer Privacy Notice for Customers, Partners and External Visitors

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า คู่ค้าและผู้มาติดต่อภายนอก

            บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

Customer Privacy Notice for Customers, Partners and External Visitors

President Hotel and Tower Co., Ltd.

บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

      The protection of personal data is acknowledged by and given top priority by President Hotel and Tower Co., Ltd. (the Company). This Privacy Notice was created to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 by outlining the specifics of how the Company will handle and process any personal data that it receives from you. The following provides a detailed summary of the purposes for data collection, use, disclosure, and processing, as well as the duration of data retention and your rights as a data subject.

ข้อ 1. คำนิยาม

Clause 1. Definition

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด โดยบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และดำเนินกิจการโรงแรม (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ)

       “Company” refers to President Hotel and Tower Company Limited in which the Company’s business is related to the lease of real estate including residential buildings, shopping centers and hotel operations (InterContinental Hotel Bangkok and Holiday Inn Bangkok Hotel).

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ติดต่อภายนอกและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

     "You" refers to the individual whose personal information is being processed by President Hotel and Tower Co., Ltd. Customers, partners, agents, contractors, outside contacts, and anybody else involved in the business's operations are all covered by this.

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

        "Personal Data" refers to information about a person that, either directly or indirectly, makes them recognizable, but it specifically excludes data about the recently deceased.               

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

       "Sensitive Personal Data" refers to information about a person's race, ethnicity, political views, philosophical beliefs, cult member status, sexual orientation, criminal history, health information, disability, trade union membership, genetic information, biological information, or any other information that has an impact on that person in a way similar to that described in the Personal Data Protection Committee's notification.

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       “Personal Data Controller” refers to a person or organization with the power to decide how to collect, use, or disclose personal data.

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

      “Personal Data Processor” means an individual or a legal entity who performs the processing, collection, use or disclosure of personal data on the order or on behalf of the Personal Data Controller.

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

      “Personal Data Protection Act” means the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and relevant secondary laws and shall include any amended laws in the future.

ข้อ 2. ช่องทางและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

Clause 2. Channels and Sources of Personal Data

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

                 Your personal information is obtained by the Company through the following channels, where it is then collected, used, or disclosed by the Company:

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยตรง เมื่อท่านแสดงเจตนาเข้าทำสัญญาหรือใช้บริการกับบริษัท หรือเมื่อท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังบริษัท หรือเมื่อท่านติดต่อ สอบถามข้อมูล หรือกรณีที่ท่านแลกบัตรเพื่อขอเข้าพื้นที่อาคาร

                 2.1 Personal data you voluntarily submit to the Company directly: You may submit personal data to the Company voluntarily when you indicate your desire to use the services or enter into a contract with it, when you send it documents containing your personal information, when you contact it, when you request information, or when you exchange cards to enter a building.

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด

                 2.2 Personal data the Company automatically gathers from you: The Company might automatically obtain personal information from you, such as video recordings made by CCTV.

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

Clause 3. Personal Data Collected

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวมรวบภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

                 3.1 The following categories of personal data subjects are the personal data that the Company collects in accordance with this Privacy Notice.

1. ลูกค้า คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน

                 1. Clients, contract participants, and employees of the Company are natural persons who are parties to or employees of the Company under any contract, including clients, partners, vendors, suppliers, service providers, contractors, consultants, and other people of a like nature.

2. ผู้ติดต่อภายนอก และบุคคลภายนอกอื่น ได้แก่ ผู้ติดต่อ ผู้ขอเข้าพื้นที่ ผู้ขนส่ง และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอสอบถามบริการจากบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                 2. External contacts and other third parties, such as contacts, requesters, carriers, and anyone else that contacts the company directly or indirectly for information or services that permit the gathering of personal data.

3. บุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลที่สามที่ท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท

                 3. Other parties are third parties that you provide the Company with your personal information.

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

                 3.2 Your personal data collected and subject to this Privacy Notice whether personal data that you provide directly to the Company or personal data that the Company received from outsiders such as

              1. ข้อมูลลูกค้า คู่สัญญา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

                 1. Information of customers, contract parties, or people related to the Company's business operations

              1.1 ข้อมูลผู้เข้าพัก อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการบริหารจัดการผู้เข้าพัก เป็นต้น

                 1.1 Guest information such as name, surname, ID card number, date of birth, nationality, address, email, phone number, ID card number, Passport number including other personal data used as evidence in the management of guests, etc.

              1.2 ข้อมูลผู้ใช้บริการสปาและศูนย์ออกกำลังกาย อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) เป็นต้น

                 1.2 Spa and fitness center user information such as name, surname, telephone number, health information, copy of ID card or copy of passport (in the case of foreigners), etc.

              1.3 ข้อมูลลูกค้าสมาชิก Preferred Dining Member อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต

                 1.3 Preferred Dining Member customer information such as name, surname, date of birth, address, credit card number

              1.4 ข้อมูลลูกค้าบริการจัดงานเลี้ยงหรืองานอีเว้นท์ อาทิ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น

                 1.4 Information of customers for catering services or events such as names, surnames, contact information, etc.

              1.5 ข้อมูลผู้ขอรับบริการที่จอดรถ อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียนรถยนต์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

                 1.5 Information of the applicant for parking services, such as name, surname, vehicle registration number, copy of ID card, copy of driver's license, copy of car/motorcycle registration list, etc.

              1.6 ข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับท่านเช่น ยานพาหนะ เมื่อท่านเข้าไปในพื้นที่ภายในสถานที่ อาคาร หรือพื้นที่ใด ๆ ของบริษัท ผ่านระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ภายในจุดสำคัญของอาคาร พื้นที่ต่าง ๆ อาทิเช่น ประตูทางเข้า โถงทางเดิน หน้าลิฟต์ เป็นต้น

                 1.6 Information recorded via CCTV, still images, videos, including property related to you such as vehicles when you enter the area within the premises, buildings or any area of ​​the Company through CCTV systems and equipment by installing CCTV equipment within important points of the building, areas such as the entrance door, hallway, in front of the elevator, etc.

2. ข้อมูลผู้ติดต่อภายนอก และบุคคลภายนอกอื่น

            2. External contact information and other outsiders

              2.1 ผู้มาติดต่อภายนอก อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน บันทึกภาพถ่ายผู้มาติดต่อ เป็นต้น

            2.1 External visitors such as name, surname, ID card number, save photos of contacts, etc.

              2.2 ข้อมูลการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับท่านเช่น ยานพาหนะ เมื่อท่านเข้าไปในพื้นที่ภายในสถานที่ อาคาร หรือพื้นที่ใด ๆ ของบริษัท ผ่านระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ภายในจุดสำคัญของอาคาร พื้นที่ต่าง ๆ อาทิเช่น ประตูทางเข้า โถงทางเดิน หน้าลิฟต์ เป็นต้น

     2.2 Information recorded through CCTV, still images, videos, including property related to you such as vehicles when you enter the area within the premises, buildings or any area of ​​the Company through CCTV systems and equipment by installing CCTV equipment within important points of the building such as the entrance door, hallway, in front of the elevator, etc.

              3. ข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามที่ท่านได้ส่งมอบให้บริษัทในบางกรณี ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรับรองว่าได้รับความยินยอมและได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

            3. Other people's information. The Company collects the information of the authorized person or the owner of the car or is the information of a third party that you have provided to the Company in some cases. In case that you provide personal information of another person to the Company, you certify that you have obtained your consent and have informed such personal data subject on the collection, use and disclosure of personal data as specified in this policy.

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เอกสารในการแสดงตัวตนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่เลือด ทั้งนี้บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โปรดขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลก่อนส่งมอบเอกสารแก่บริษัท หากท่านมิได้ดำเนินการตามที่แจ้ง บริษัทอาจดำเนินการขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลดังกล่าว หากในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม เว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเอาไว้ เช่น การคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4. Sensitive personal data. Identity documents may contain sensitive personal information such as religion, blood type, and the Company does not have a purpose for collecting such information. Before submitting the documents to the Company, kindly cross out or blackout any relevant information. The Company may take steps to blackout or blackout such information if you don't act as instructed. If the Company needs to store sensitive personal data, it will take the necessary security precautions and get your permission before collecting it, unless there is a law that forbids it, such as for labor protection, social security, preventing dangers to life, promoting the general welfare, complying with the law, or other exceptions as required by the Personal Data Protection Act.

ข้อ 4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Clause 4. Purpose and legal basis for collecting, using and disclosing personal data

 4.1 บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 4.1 The Company processes your personal data for the following purposes (collectively referred to as the “Designated Purposes”) and under the following legal bases:

 4.1.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นหรือเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการจองห้องพัก อำนวยความสะดวก การบริหารจัดการแขก
ผู้เข้าพัก การสมัครสมาชิกของลูกค้าฟิตเนส หรือลูกค้าห้องอาหาร หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท

 4.1.1 To fulfill the terms of the contract or for the Company to run its operations for the purposes of, for instance, the performance of a contract to which you are a party or for use in the fulfillment of your request prior to entering into that contract or for the successful operation of the Company's business, such as the provision of booking services, convenience, or guest management, hotel guest, fitness subscription or restaurant customers or perform any contract which you are a party to the Company.

 4.1.2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ เช่น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายคนเข้าเมือง (แจ้งที่พักคนต่างด้าวแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม. 30 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร (การออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้) คำสั่งศาล พนักงานอัยการ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

            4.1.2 To perform duties in accordance with applicable laws such as for compliance with laws related to the Company or to comply with the order of the legal authority such as immigration law (Notify alien accommodation to the Immigration Office TM. 30 under the Immigration Act B.E. 2522), computer law, tax law, revenue code (issuing tax invoices, receipts, invoices), court orders, prosecutors or other laws related to the Company's operations.

 4.1.3 เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การเก็บข้อมูลคนขับรถรับ-ส่งของ หรือผู้ติดต่อภายนอกผ่านการบันทึกภาพวงจรปิด การแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของบริษัท บันทึกผู้มาติดต่อ เพื่อควบคุมการเข้ามาภายในอาคารและรักษาความปลอดภัยของบริษัท บุคลากร บุคคลอื่น รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท หรือกรณีการเก็บข้อมูลผู้เข้าพัก ลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นการประมวลผลเพื่อจัดทำหรือบริหารจัดการ เพื่ออํานวยความสะดวก และให้บริการ การตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน การรับข้อร้องเรียน การพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับท่าน เป็นต้น

 4.1.3 To perform the necessary tasks within the scope of the legitimate interests that can be reasonably expected, without going beyond the scope of the personal data subject, such as collecting information on the delivery person or external contacts via CCTV recording and card exchange prior to entering the Company area and visitor record to control entry into the building and to maintain the safety of the Company, personnel, other people, including the assets and information of the Company. The customer or contracting party is processed in the event that guest information is collected in order to enable and provide identity verification services, handle complaints, create various services, including information to connect with you, etc.

 4.1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

  4.1.4 It is crucial for the operation of duties in carrying out the mission for the public interest of the Company or performing duties in exercising state powers given to the Company

 4.1.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การติดต่อฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

 4.1.5 It is crucial for the operation of duties in carrying out the mission for the public interest of the Company or performing duties in exercising state powers given to the Company

 4.1.6 ความยินยอม เมื่อบริษัทไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

            4.1.6 Consent. When the Company cannot depend on the aforementioned exclusions or references to legal reasons, the Company will formally request your approval. The Company will process such personal data in accordance with the purposes for which you have been informed and with your consent. Sensitive personal data is handled by the Company in accordance with legal requirements or with your express permission.

4.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 4.1 ข้างต้น
 ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี)

            4.2 Since the processing of your personal data by the Company is required for the accomplishment of the purposes listed in Clause 4.1 above and is related to the fulfillment of a legal obligation or contractual obligation, or is required to enter into a legal agreement with you, Should you don't give the company these personal details, it could have negative legal repercussions or prevent the company from fulfilling its obligations under the contract it has with you or from entering into one (depending on the case).

4.3 ในกรณีที่บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบก่อน 

4.3 In case that the Company will use your personal data for purposes not specified above, the Company will provide additional Privacy Notices to the use of information for such purposes and to inform you in advance.

ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Clause 5. Disclosure of Personal Data

5.1 บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

5.1 The following organizations and people may receive your personal information under the defined purposes and in line with the rules established by law:

 5.1.1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

5.1.1 Governmental and legally mandated organizations, such as the Immigration Office, Revenue Department, Ministry of Commerce, Banks, Department of Provincial Administration, etc.

 5.1.2 หน่วยงานที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

5.1.2 Organizations that are required by law to request disclosure, such as the Royal Thai Police Department, Special Investigation Office, Attorney General Department, Court, Police Office of the Personal Data Protection Commission, etc., in order to support legal proceedings.

        5.1.3 หน่วยงานภายในบริษัท เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1.3 Company internal divisions for carrying out your aims. Your personal information could be provided by the Company to the Accounting and Finance Department and other parties.

ในกรณีที่บริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัท จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ในกรณีที่บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัท จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

In the event that the Company discloses your personal information with third parties, the Company will take the necessary precautions to safeguard the information shared and to adhere to the requirements and obligations for personal data protection set forth by the Personal Data Protection Act.

In the event that the Company communicates or transfers your personal information overseas, the Company will take the necessary precautions to ensure that the target country or international organization has requirements for the protection of personal data before sending or transferring the information. As required by the Personal Data Protection Law, the Company may occasionally ask for your permission before transferring your personal data overseas.

ข้อ 6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Clause 6. Period of retention of personal data

6.1 บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว หากกฎหมายกำหนดหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัท เช่น ตามกฎหมายบัญชีและภาษี กฎหมายคนเข้าเมือง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทันที

6.1 Your personal information will be kept on file by the Company for as long as is required to fulfill the purpose for which it was collected. If required by law or for the establishment of the Company's legal claims, such as in accordance with accounting and tax laws, immigration law or other relevant laws, or in the event that the Company is involved in legal proceedings until the case is resolved, the Company may retain your personal data for a period longer than that period. The Company will immediately delete, erase, or make it impossible to identify the information after the end of such a time frame.

6.2 บริษัท จะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด ไว้ภายใน 1 เดือน โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ กรณีที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดี บริษัทจะจัดเก็บจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดลง

6.2 The Company will store the recorded information through the CCTV within 1 month. After the expired duration, the data will be automatically deleted, provided that if it is important as evidence in an investigation or prosecution, the Company will retain it until the litigation is over.

ข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Clause 7. Rights of the Personal Data Subject

 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิผ่าน “แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อ 9

The following rights are available to you as the personal data subject: If you want to exercise your rights in accordance with the regulations, guidelines, and requirements set forth by the law protecting personal data, you can submit a request using "A request form for the exercise of the rights of the personal data subject," which you can use to get in contact with the Company in accordance with Clause 9.

7.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือ
มีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ โดยบริษัทจะแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมดังกล่าวให้ท่านทราบ

7.1 Right to withdraw consent. If you have provided us your consent to collect, use and/or disclose personal data (whether the consent given by the data subject prior to the date on which the Personal Data Protection Law comes into force or thereafter), you have the right to withdraw your consent at any time during the period the personal data is with the Company unless there is a limitation on that right by law or there is a contract that will benefit you, the Company will inform you of the potential impact of withdrawing such consent to you.

7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทรวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอ หากการเข้าถึงหรือขอรับสำเนานั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือกรณีที่ท่านไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

7.2 Right to request access to personal data. You have the right to seek access to or a copy of the personal information about you that the Company is in charge of keeping, as well as to ask the Company to explain how it took possession of that information without your permission. The Company reserves the right to decline the request if receiving a copy or gaining access to such information will impair the rights and liberties of another person or if you lack the legal authority to collect such personal information.

7.3 สิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

      7.3 Right to request the transfer of personal data You have the right to ask the Company to transfer your personal data to another personal data controller.

7.4 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ทั้งนี้บริษัทสามารถปฏิเสธคำร้องขอได้หากเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือกรณีที่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้ง การใช้สิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย

7.4 Right to oppose the gathering, using, and dissemination of personal information. If personal information is gathered for direct marketing, scientific research, or statistical reasons, you have the right to object to its collection, use, and/or disclosure at any time. If it is required for the Company to fulfill its mission in the public interest of the Company, in situations where the Company can show stronger legal justifications, or in order to prove that a claim is valid, the Company may decline a request.

7.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้บริษัทอาจปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวหากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านร้องขอให้ลบนั้นจำเป็นต้องเก็บรวบรวมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท

7.5 Right to request deletion or destruction of information. If you assume that personal data is being collected, used, or disclosed unlawfully, if you believe the Company doesn't need to keep the data in order to achieve the goals outlined in this policy, or if you consider the data subject has used the right to object or the right to withdraw consent as described above, you have the right to request deletion or destruction of personal data or to have personal information rendered non-identifiable. The Company reserves the right to refuse such requests if the requested personal information must be kept by the Company for business purposes or must be gathered for a period of time specified by law.

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทไม่มีความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลแต่ท่านขอให้ระงับการใช้ข้อมูลนั้นแทน

7.6 Right to request a suspension to information use. In situations where the Company must delete or otherwise destroy personal data but does not need to, you have the right to ask that the use of that data be temporarily suspended while the Company considers your request to exercise the right to modify personal information, make an objection, or in any other situation.

7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.7 Right to ask for information rectification. You have the right to request that your personal information be updated if it is unreliable, out-of-date, incomplete, or results in misunderstandings.

7.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

7.8 The right to lodge a complaint. In the event that the Company violates or fails to comply with the law on personal data protection, you have the right to file a complaint with the Office of the Personal Data Protection Commission under the law.

ข้อ 8. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Clause 8. Security in keeping personal data

บริษัทเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะพนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

To prevent your personal information from being used, disclosed, destroyed, or accessed without permission, the Company selects a personal data collection system with appropriate mechanisms and techniques and has security measures in accordance with the law on personal data protection and related laws. This includes limiting access to your personal data to employees and employees of the relevant companies.

ข้อ 9. วิธีการติดต่อ

Clause 9. Methods of Contact

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อ ดังต่อไปนี้

Should you have further questions regarding this Privacy Notice, you can contact the Company by the contact details as follows:

      รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

      ชื่อบริษัท : บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

      โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

      ที่อยู่ : 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

      โทรศัพท์ : 02 656 0444 ต่อ 6700

      อีเมล : bkkhb.pdpa@ihg.com

      เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00

   Personal Data Controller Details

Company name : President Hotel and Tower Co., Ltd.

InterContinental Bangkok Hotel Holiday Inn Bangkok

Address : 971, 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathum Wan District, Bangkok

10330

 Phone : 02 656 0444 ext. 6700

 Email : bkkhb.pdpa@ihg.com

 Business hours: Monday-Friday time 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Clause 10. Changes to this Privacy Notice

 บริษัท อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม

To comply with any changes relating to the processing of your personal data, the Company may occasionally update this Privacy Notice. The Company will give you notice of any significant changes through the relevant channels in order to comply with any modifications to the Personal Data Protection Act or other applicable regulations.

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

This Privacy Notice is effective from April 1, 2022.